Praxis of ORL: Üçüncü basamak sağlık kuruluşuna başvuran tularemi olgularının retrospektif analizi | A retrospective analysis of tularemia cases admitted to a tertiary care hospital
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2013  Volume: 1  Issue: 1  11-16
doi: 10.5606/kbbu.2013.09797

Üçüncü basamak sağlık kuruluşuna başvuran tularemi olgularının retrospektif analizi

Tanzer Korkmaz, Yusuf Özgür Biçer, Öcal Sırmatel, Fatma Sırmatel

Amaç: Bu çalışmada tularemi hastalığına ait klinik ve laboratuvar özellikler araştırıldı.
Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2009 - Haziran 2012 tarihleri arasında hastanemize başvuran ve tularemi tanısı konulan 89 hasta (38 erkek, 51 kadın; ort. yaş 36±1.9 yıl; dağılım 10-80 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, fizik muayene ve laboratuvar bulguları ve almış oldukları tedavileri kaydedildi. Tanımlayıcı istatistiksel analiz yapıldı.
Bulgular: Hastaların 68’inin (%76.4) 2010 yılında hastanemize başvurduğu ve başvuruların çoğunun (n=64; %74.9) kış aylarında (Ocak, Şubat ve Mart) yapıldığı tespit edildi. Hastaların %84.7’sinin kırsal kesimde yaşadığı ve en sık yüksek ateş, boğaz ağrısı ve boyunda şişlik yakınmaları ile başvurdukları tespit edildi. Servikal lenfadenopati hastaların %83.1’inde gözlendi.
Sonuç: Endemik bölgelerde yaşayan ve yüksek ateş, boğaz ağrısı ve boyunda şişlik ile başvuran hastalarda tularemi ayırıcı tanısı göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca hastalığın tetkik, tedavi ve korunmasında multidisipliner bir yaklaşım benimsenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akut tonsillofarenjit; lenfadenopati; tularemia.


A retrospective analysis of tularemia cases admitted to a tertiary care hospital

Tanzer Korkmaz, Yusuf Özgür Biçer, Öcal Sırmatel, Fatma Sırmatel

Objectives: In this study we aim to investigate the clinical and laboratory features of tularemia disease.
Patients and Methods: Between January 2009 and June 2012, medical data of 89 patients (38 males, 51 females; mean age 36±1.9 years; range 10 to 80 years) who were admitted to our hospital was retrospectively analyzed. Demographic characteristics of the patients, physical examination and laboratory findings and the treatment which they received were recorded. Descriptive statistical analysis was performed.
Results: Sixty-eight (76.4%) patients were admitted to our hospital in 2010 and most of these referrals (n=64; 74.9%) were in winter (January, February and March). Of the patients, 84.7% were residing in rural areas and presented mostly with the complaints of high fever, sore throat, and swollen neck on admission. Cervical lymphadenopathy was observed in 83.1% of the patients.
Conclusion: Tularemia should be considered in the differential diagnosis for the patients living in endemic regions and presenting with high fever, sore throat and swollen neck. A multidisciplinary approach should be also adopted considered for the diagnosis, treatment, and prevention of the disease.

Key words: Acute tonsillopharyngitis; lymphadenopathy; tularemia.


Tanzer Korkmaz, Yusuf Özgür Biçer, Öcal Sırmatel, Fatma Sırmatel. A retrospective analysis of tularemia cases admitted to a tertiary care hospital. Praxis of ORL. 2013; 1(1): 11-16

Corresponding Author: Tanzer Korkmaz


Full Text
(English)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce