Praxis of ORL: Ani idyopatik işitme kayıplı hastaların analizi: İki yıllık gözlemsel çalışma | An analysis of idiopatic sudden hearing loss patients: a two-year observational study
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2014  Volume: 2  Issue: 2  63-67
doi: 10.5606/kbbu.2014.46330

Ani idyopatik işitme kayıplı hastaların analizi: İki yıllık gözlemsel çalışma

Ömer Erdur1, Celalettin Demir2, Fatma Tülin Kayhan2
1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Kliniği, Konya, Türkiye
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Kliniği, Istanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada ani işitme kaybı tanısı konulan hastaların uygulanan tedaviye yanıtı değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Ocak 2005 - Ocak 2007 tarihleri arasında ani işitme kaybı tanısıyla kliniğimizde tedavi edilen 41 hastanın (21 kadın, 20 erkek; ort. yaş 40.8±16.0 yıl; dağılım 16-71 yıl) iki yıllık tıbbi dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı ve cinsiyeti, eşlik eden semptomlar, mevsimsel değişkenlik, başvuru süresinin tedavi yanıtına etkisi ve uygulanan tedaviye verilen yanıtları değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 36’sında tinnitus, 14’ünde vertigo, altısında baş ağrısı ve beşinde de kulakta dolgunluk yakınması eşlik etmekteydi. Hastalar mevsimsel başvuru dönemine göre incelendiğinde 17 hastanın kış, 10 hastanın ilkbahar, sekiz hastanın yaz, altı hastanın sonbaharda başvurduğu saptandı. On hastada (%24.4) orta derecede işitme kaybı, dokuz hastada (%22) ileri derece işitme kaybı, 22 hastada da (%53.6) çok ileri derece işitme kaybı saptandı. Hastalara uygulanan rutin tedavi sonucunda yedi hastada (%17) tam düzelme, 18 hastada (%44) hafif düzelme saptanırken 16 hastada (%39) hiç düzelme olmadı.
SONUÇ: Çalışma bulgularımız, işitme kaybının derecesi arttıkça tedaviye yanıtın azaldığını ve hastaların başvuru zamanının tedavi yanıtını etkilemediğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Etyoloji, mevsimsel değişkenlik; ani işitme kaybı; tedavi yanıtı.


An analysis of idiopatic sudden hearing loss patients: a two-year observational study

Ömer Erdur1, Celalettin Demir2, Fatma Tülin Kayhan2
1Konya Training And Research Hospital, Ent Clinic, Konya, Turkey
2Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training And Research Hospital, Ent Clinic, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the treatment response of patients diagnosed with sudden hearing loss.
METHODS: Between January 2005 and January 2007, two-year medical files of 41 patients (21 females, 20 males; mean age: 40.8±16.0 years; range 16 to 71 years) who were treated with the diagnosis of sudden hearing loss in our clinic were retrospectively analyzed. Age and sex of the patients, comorbid symptoms, seasonal variation, the impact of time of admission on the response to treatment responses were evaluated.
RESULTS: Thirty-six patients suffered from accompanying tinnitus, 14 from vertigo, six from headache, and five from aural fullness. Evaluation of patients for seasonal admission patterns showed that 17 patients were admitted in winter, 10 in spring, eight in summer, and six in autumn. Ten patients (24.4%) had moderate hearing loss, nine (22%) had severe hearing loss, and 22 (53.6%) had profound hearing loss. As a result of the routine treatment, seven patients (17%) had a complete recovery, 18 (44%) had slight recovery, while 16 (39%) had no improvement.
CONCLUSION: Our study results show that as the degree of hearing loss increased, the treatment response decreased and time of admission of patients had no impact on response to treatment.

Key words: Etiology, seasonal variation; sudden hearing loss; treatment response.


Ömer Erdur, Celalettin Demir, Fatma Tülin Kayhan. An analysis of idiopatic sudden hearing loss patients: a two-year observational study. Praxis of ORL. 2014; 2(2): 63-67

Corresponding Author: Ömer Erdur, Türkiye: [email protected]


Full Text
(Turkish)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce