Praxis of ORL: Parotis bezi tümörlerinin ayırıcı tanısında kesitsel radyolojik görüntülemenin ince iğne aspirasyon biyopsisi ve histopatolojik inceleme ile karşılaştırılması | Comparison of cross-sectional radiological with fine needle aspiration biopsy and histopathological examination in differential diagnosis of parotid gland tumors
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2015  Volume: 3  Issue: 2  56-61
doi: 10.5606/kbbu.2015.64936

Parotis bezi tümörlerinin ayırıcı tanısında kesitsel radyolojik görüntülemenin ince iğne aspirasyon biyopsisi ve histopatolojik inceleme ile karşılaştırılması

İlhan Ünlü1, Elif Nisa Ünlü2, Selim Ulucanlı1, Murat Oktay3, Ethem İlhan1, Ender Güçlü1, Gülin Gökçen Kesici4
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
4Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmada parotis bezi kitlelerinin ayırıcı tanısında kesitsel radyolojik görüntülemenin rolü araştırıldı.
YÖNTEMLER: Ocak 2010 - Temmuz 2014 tarihleri arasında parotis bezinde kitle nedeniyle kliniğimizde ameliyat geçiren 35 hasta (21 erkek, 14 kadın; ort. yaş 50.0±11.5 yıl; dağılım 20-70 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri değerlendirildi. Kesitsel radyolojik görüntüler (bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme) deneyimli bir radyolog tarafından tekrar değerlendirildi. Kesitsel radyolojik ayırıcı tanılar ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ve histopatolojik tanı ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Histopatolojik incelemede iki hastada (%5.71) malignite tespit edildi. Bu hastalardan sadece birinde (%2.85) malignite İİAB ve kesitsel radyolojik görüntüleme ile gösterilebildi. Kesitsel radyolojik tanısı pleomorfik adenom olan 20 hastadan 12’sinde (%60) tanı İİAB ile 14’ünde (%70) histopatolojik olarak doğrulandı. Kesitsel radyolojik tanısı Warthin tümörü olan 12 hastanın altısında (%50) tanı İİAB ile yedisinde (%58.3) histopatolojik olarak doğrulandı. Kesitsel radyolojik bulgulara göre lenfadenopati tanısı konulan iki hastanın birinde (%50) tanı İİAB ile diğerinde histopatolojik olarak desteklendi. Kesitsel radyolojik bulgulara göre mukoepidermoid karsinom tanısı konulan bir hastaya ise İİAB ve histopatolojik inceleme ile Warthin tümörü tanısı konuldu.
SONUÇ: Kesitsel radyolojik görüntüleme parotis bezi tümörlerinin ayırıcı tanısı için tek başına yeterli değildir. Bu yöntem İİAB ile birlikte kullanıldığında daha doğru sonuçlar elde edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, ince iğne aspirasyon biyopsisi; histopatolojik inceleme; manyetik rezonans görüntüleme; parotis tümörleri.


Comparison of cross-sectional radiological with fine needle aspiration biopsy and histopathological examination in differential diagnosis of parotid gland tumors

İlhan Ünlü1, Elif Nisa Ünlü2, Selim Ulucanlı1, Murat Oktay3, Ethem İlhan1, Ender Güçlü1, Gülin Gökçen Kesici4
1Duzce University Medical School Depertment of ENT
2Duzce University Medical School Depertment of Radiology
3Duzce University Medical School Depertment of Pathology
4Ankara Occupational Diseases Hospital Department Of Ent

OBJECTIVE: This study aims to investigate the role of cross-sectional radiological imaging in the differential diagnosis of parotid gland masses.
METHODS: Thirty-five patients (21 males, 14 females; mean age 50.0±11.5 years; range 20 to 70 years) who underwent operation in our clinic due to parotid gland mass between January 2010 and June 2014 were retrospectively analyzed. Patients’ demographic data were evaluated. Cross-sectional radiological images (computed tomography and magnetic resonance imaging) were re-evaluated by an experienced radiologist. Cross-sectional radiological differential diagnoses were compared with fine-needle aspiration biopsy (FNAB) and histopathological diagnosis.
RESULTS: Malignancy was detected in two patients (5.71%) in histopathological examination. Of these patients, we were able to demonstrate malignancy with FNAB and cross-sectional radiological imaging in only one patient (2.85%). Of the 20 patients whose cross-sectional radiological diagnosis was pleomorphic adenoma, diagnosis was confirmed with FNAB in 12 (60%), and histopathologically in 14 (70%) patients. Of the 12 patients whose cross-sectional radiological diagnosis was Warthin’s tumor, diagnosis was confirmed with FNAB in six (50%), and histopathologically in seven (58.3%) patients. Of the two patients diagnosed as lymphadenopathy according to cross-sectional radiological findings, diagnosis was supported by FNAB in one (50%), and histopathologically in the other patient. One patient who was diagnosed as mucoepidermoid carcinoma according to cross-sectional radiological findings was diagnosed as Warthin’s tumor with FNAB and histopathological examination.
CONCLUSION: Cross-sectional radiological imaging alone is not sufficient for the differential diagnosis of parotid gland tumors. More accurate results can be obtained when this method is used together with FNAB.

Key words: Computed tomography, fine needle aspiration biopsy; histopathological examination; magnetic resonance imaging; parotid tumors.


İlhan Ünlü, Elif Nisa Ünlü, Selim Ulucanlı, Murat Oktay, Ethem İlhan, Ender Güçlü, Gülin Gökçen Kesici. Comparison of cross-sectional radiological with fine needle aspiration biopsy and histopathological examination in differential diagnosis of parotid gland tumors. Praxis of ORL. 2015; 3(2): 56-61

Corresponding Author: İlhan Ünlü, Türkiye: [email protected]


Full Text
(Turkish)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce