Praxis of ORL: Bell paralizisi hastaları için Fasiyal Klinimetrik Değerlendirme skalasının Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri | Psychometric properties of the Turkish version of the Facial Clinimetric Evaluation scale for patients with Bell's palsy
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2022  Volume: 10  Issue: 2  68-76
doi: 10.5606/kbbu.2022.87059

Bell paralizisi hastaları için Fasiyal Klinimetrik Değerlendirme skalasının Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri

Sevtap Badıl Güloğlu1, Mustafa Çelik2
1Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
2İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, Fasiyal Klinimetrik Değerlendirme (FaCE) skalasının Türkçe’ye tercüme edilmesi ve Türk hastalarda kullanımı için Türkçe versiyonun (FaCE-T) geçerliliğinin doğrulanması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Bu güvenirlik ve geçerlik çalışması Temmuz 2018 - Ekim 2019 tarihleri arasında yürütüldü. Bu çalışmaya Türkçe okuma ve yazması olan, tek taraflı ve periferik fasiyal paralizisi olan 30 hasta (14 males, 16 females; mean age: 48.2±7.8 years, range 18 to 72 years) dahil edildi. Kontrol grubu, fasiyal paralizi öyküsü olmayan fasiyal sinir fonksiyonlarının normal olduğu sağlıklı 52 katılımcıdan (24 erkek, 28 kadın; ot. yaş: 41.3±9.6 yıl, dağılım 18-73 yıl) oluşturuldu. İçsel tutarlılık ve test-tekrar test tekrarlanabilirliği ile FaCE-T anketinin güvenirliği belirlendi. Test-tekrar test güvenirliği, çalışma grubunun birinci ve ikinci ziyaretinde alınan FaCE-T sonuçlarının karşılaştırılması kullanılarak hesaplandı. Ayırt edici geçerlik, çalışma ve kontrol gruplarının FaCE-T puanlarının karşılaştırılması ile hesaplandı. Bell paralizisi etkilerinin değişimine duyarlılığı, hastaların tedavi öncesi ve sonrası FaCE-T skorları karşılaştırılarak analiz edildi.
BULGULAR: Çalışma grubunda FaCE-T toplam ve alt alan skorları, kontrol grubuna kıyasla anlamlı düzeyde düşük idi (p=0.0001). Çalışma grubunda, FaCE-T skorları ve toplam skor tedavi sonrasında tedavi öncesine kıyasla anlamlı olarak daha yüksek idi (p=0.0001). Fasiyal Klinimetrik Değerlendirme skalasının Türkçe versiyonunun içsel tutarlılığı yüksek idi ve Cronbach alfa değeri tedavi öncesi 0.960 iken tedavi sonrası 0.893 idi. Yüz hareketliliği, yüz konforu, oral fonksiyon, göz konforu, lakrimal konfor, sosyal fonksiyon ve toplam skorda FaCE-T ölçeğinin ilk test ve son test değerlendirmeleri arasında anlamlı farklılık gözlenmedi (tümü p>0.05).
SONUÇ: Bu çalışmada, FaCE-T anketinin Türk toplumu için güvenilir, tutarlı ve geçerli bir anket olduğu görüldü. Fasiyal Klinimetrik Değerlendirme anketinin Türkçe versiyonu, fasyal paralizili Türk hastalarının hastalığa özgü yaşam kalitesinin değerlendirilmesi için uygun bir ankettir.

Anahtar Kelimeler: Fasyal Klinimetrik değerlendirme anketi, yüz felci, Türkçe, geçerlik.


Psychometric properties of the Turkish version of the Facial Clinimetric Evaluation scale for patients with Bell's palsy

Sevtap Badıl Güloğlu1, Mustafa Çelik2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Kafkas University Faculty of Medicine, Kars, Türkiye
2Department of Audiology, Istanbul Gelişim University, Faculty of Health Science, Istanbul, Türkiye

OBJECTIVE: This study aimed to translate the Facial Clinimetric Evaluation (FaCE) scale into Turkish and then validate the Turkish version (FaCE-T) for use in Turkish patients.
METHODS: This reliability and validity study was conducted between July 2018 and October 2019. Thirty patients (14 males, 16 females; mean age: 48.2±7.8 years, range 18 to 72 years) with unilateral and peripheral facial paralysis who were able to write and read Turkish were included in the study. The control group consisted of 52 healthy subjects (24 males, 28 females; mean age: 41.3±9.6 years, range 18 to 73 years) with intact facial nerves and no history of facial paralysis. The reliability of the FaCE-T was analyzed according to its internal consistency and test-retest reproducibility. Test-retest reliability was computed by comparing the FaCE-T outcomes received at the first and second visits of the study group. Discriminant validity was computed by comparing the FaCE-T scores of the study and control groups. The responsivity to changes in Bell’s palsy effects have been analyzed by comparing the pre- and post-treatment FaCE-T scores of the patients.
RESULTS: In the study group, total and subscale FaCE-T scores were significantly lower than in the control group (p=0.0001). In the study group, FaCE-T scores and the total score were significantly higher after treatment than before treatment (p=0.0001). The internal consistency of the FaCE-T scale was high, and Cronbach's alpha was 0.960 before treatment and 0.893 after treatment. A significant difference was not observed between the first and last test evaluations of the FaCE-T scale in facial mobility, facial comfort, oral function, eye comfort, lacrimal comfort, social function, and the total score (all p>0.05).
CONCLUSION: In this study, the FaCE-T questionnaire was found to be reliable, consistent, and valid for the Turkish population. The FaCE-T questionnaire is an appropriate questionnaire for the assessment of disease-specific quality of life in Turkish patients with facial paralysis.

Key words: Facial Clinimetric Evaluation scale, facial paralysis, Turkish, validity.


Sevtap Badıl Güloğlu, Mustafa Çelik. Psychometric properties of the Turkish version of the Facial Clinimetric Evaluation scale for patients with Bell's palsy. Praxis of ORL. 2022; 10(2): 68-76

Corresponding Author: Mustafa Çelik, Türkiye: [email protected]


Full Text
(English)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce