Praxis of ORL: Kolesteatomlu hastalarda bilgisayarlı tomografinin duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu | Sensitivity, specificity and accuracy of computed tomography in patients with cholesteatoma
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2013  Cilt: 1  Sayı: 2  64-68
doi: 10.5606/kbbu.2013.08208

Kolesteatomlu hastalarda bilgisayarlı tomografinin duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu

Elif Hocaoğlu1, Sema Aksoy1, Arda Kayhan2, Ömer Erdur3, Aylin Karahasanoğlu1, Tan Cimilli1
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Istanbul
2Namik Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
3Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Bölümü, Istanbul

AMAÇ: Bu çalışmada kolesteatomlu hastalarda ameliyat öncesi yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografinin (YÇBT) duyarlılık, özgüllük ve doğruluk değerleri araştırıldı.
YÖNTEMLER: Orta kulakta kolesteatom nedeniyle ameliyat edilen 57 hastanın (32 erkek, 25 kadın; ort. yaş 29 yıl; dağılım 8-68 yıl) ameliyat öncesi temporal kemik YÇBT bulguları ile ameliyat sonrası sonuçları retrospektif olarak incelendi. Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi taraması için aksiyel planda 1 mm kesit kalınlığında ardışık kesitler alındı ve bu kesitlerden koronal planda rekonstrüksiyonlar oluşturuldu. 120 KV, 180 MA, 512x512 matriks değerleri ve kemik filtre kullanıldı. Hastalara intravenöz kontrast madde verilmedi. Tüm YÇBT görüntüleri, deneyimli iki uzman radyolog tarafından konsensus eşliğinde değerlendirildi. Ameliyat öncesi YÇBT bulguları ameliyat sonrası sonuçlar karşılaştırıldı.
BULGULAR: Tüm hastalar orta kulak ya da mastoid hücrelerinde yumuşak doku varlığı, skutum, tegmen ve orta kulak kemikçiklerinde erozyon veya destrüksiyon varlığı açısından değerlendirildi. Yirmi yedi hastada sağ kulak, 30 hastada sol kulakta hastalık bulguları saptandı. Hastaların %100’ünde orta kulakta, %96.5’inde ise mastoidde yumuşak doku varlığı, hem YÇBT hem de ameliyat sırasında saptandı.
SONUÇ: Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi taraması, orta kulakta kolesteatom varlığının tespitine ilave olarak, cerraha seçeceği ameliyat tekniği ve muhtemel komplikasyonlar hakkında detaylı bilgi verir. Bu nedenle, orta kulak patolojisi bulunan ve ameliyat planlanan tüm hastalar ameliyat öncesi YÇBT ile titizlikle değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kolesteatom, bilgisayarlı tomografi; kulak.


Sensitivity, specificity and accuracy of computed tomography in patients with cholesteatoma

Elif Hocaoğlu1, Sema Aksoy1, Arda Kayhan2, Ömer Erdur3, Aylin Karahasanoğlu1, Tan Cimilli1
1Bakırkoy Dr. Sadi Konuk Research And Training Hospital, Department Of Radiology, Istanbul
2Namık Kemal University School Of Medicine, Department Of Radiology, Tekirdag
3Bakırkoy Dr. Sadi Konuk Research And Training Hospital, Ent Clinic, Istanbul

OBJECTIVE: This study aims to investigate the sensitivity, specificity and accuracy rates of high-resolution computed tomography (HRCT) preoperatively in patients with cholesteatoma.
METHODS: Preoperative HRCT findings of the temporal bone and postoperative outcomes in 57 patients (32 males, 25 females; mean age 29 years; range 8 to 68 years) who were operated due to cholesteatoma in the middle ear were retrospectively analyzed. For the HRCT scan, consecutive axial sections in 1 mm thickness were taken and coronal reconstructions of these sections were created. A 120 KV, 180 MA, 512x512 matrix values and a bone filter were used. None of the patients received any intravenous contrast agent. All HRCT images were evaluated by two experienced radiologists by consensus. Preoperative HRCT findings and postoperative results were compared.
RESULTS: All patients were assessed in terms of the presence of soft tissue in the middle ear or mastoid cells, erosion or destruction of the scutum, tegmen or middle ear ossicles. Twenty-seven patients had pathology in right ear, while 30 patients had pathology in left ear. Of the patients, 100% and 96.5% had soft tissue in the middle ear and in the mastoid, respectively, as revealed by both HRCT and intraoperatively.
CONCLUSION: The HRCT provides detailed information on the choice of surgical technique and possible complications to the surgeon, in addition to the presence of middle ear cholesteatoma. Therefore, all patients with middle ear pathology who are scheduled for surgery should be evaluated carefully by preoperative HRCT.

Key words: Cholesteatoma, computed tomography; ear.


Elif Hocaoğlu, Sema Aksoy, Arda Kayhan, Ömer Erdur, Aylin Karahasanoğlu, Tan Cimilli. Sensitivity, specificity and accuracy of computed tomography in patients with cholesteatoma. Praxis of ORL. 2013; 1(2): 64-68

Sorumlu Yazar: Elif Hocaoğlu, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce