Praxis of ORL: Diş kökenli derin boyun apselerine yaklaşımımız | Our approach to deep neck abscesses of dental origin
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2015  Cilt: 3  Sayı: 3  105-109
doi: 10.5606/kbbu.2015.19870

Diş kökenli derin boyun apselerine yaklaşımımız

Muhammed Furkan Sökmen, Alper Nabi Erkan, Serkan Yılmaz, Fulya Özer, Cüneyt Yılmazer, Haluk Yavuz, Cem Özer, Fatma Çaylaklı, Can Alper Çağıcı, İsmail Yılmaz
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada diş kökenli derin boyun apselerine yaklaşımımız gözden geçirildi.
YÖNTEMLER: Temmuz 2008 - Temmuz 2014 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Kulak Burun Boğaz Kliniği’ne diş kökenli derin boyun apsesi nedeni ile başvuran ve yatırılarak tedavi edilen sekiz hastanın (3 erkek, 5 kadın; ort. yaş 40.5±12.1 yıl; dağılım 22-59 yıl) dosyası retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, muayene ve görüntüleme bulguları ve ameliyat notları değerlendirildi.
BULGULAR: Hastalardan ikisinde parafarengeal bölgede, birinde submandibüler bölgede, birinde sublingual bölgede, ikisinde mastikatör bölgede, birinde hem submandibüler hem sublingual bölgede ve birinde de hem mastikatör hem de submandibüler bölgede apse geliştiği görüldü. Apselerin kökenleri bir hastada üst molar diş, diğerlerinde alt molar diş idi. Medikal tedaviye yanıt vermeyen apseler cerrahi olarak tedavi edildi.
SONUÇ: Diş enfeksiyonları yeterli tedavi edilmedikleri takdirde yaşamı tehdit edici derin boyun enfeksiyonu ve apselerine dönüşebilmektedir. Erken aşamalarda medikal tedavi ve hastalıklı diş tedavisi yeterli olabilirken komplikasyon gelişmesi halinde medikal tedaviye ilaveten cerrahiye gereksinim duyulabilir.

Anahtar Kelimeler: Derin boyun apsesi, derin boyun enfeksiyonu; diş kökenli.


Our approach to deep neck abscesses of dental origin

Muhammed Furkan Sökmen, Alper Nabi Erkan, Serkan Yılmaz, Fulya Özer, Cüneyt Yılmazer, Haluk Yavuz, Cem Özer, Fatma Çaylaklı, Can Alper Çağıcı, İsmail Yılmaz
Department of Otorhinolarengology, Medical Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to review our approach to deep neck abscesses of dental origin.
METHODS: We retrospectively analyzed files of eight patients (3 males, 5 females; mean age 40.5±12.1 years; range 22 to 59 years) who admitted to Başkent University Adana Teaching and Research Center Ear-Nose-Throat Clinic between July 2008 and July 2014 due to deep neck abscess of dental origin and were administered in-patient treatment. We evaluated patients’ demographical features, examination and imaging findings, and surgery notes.
RESULTS: Of the patients, we observed that abscess developed in parapharyngeal zone in two, submandibular zone in one, sublingual zone in one, masticatory zone in two, submandibular and sublingual zones in one, and masticatory and submandibular zones in one. Origins of abscesses were upper molar tooth in one patient and lower molar tooth in others. Abscesses which did not respond to medical treatment were treated surgically.
CONCLUSION: Infections of the teeth may transform into life threatening deep neck infections and abscesses if not treated adequately. While medical treatment and treatment of the tooth with disease may be sufficient at early stages, surgery in addition to medical treatment may be required if any complication develops.

Key words: Deep neck abscess, deep neck infection; dental origin.


Muhammed Furkan Sökmen, Alper Nabi Erkan, Serkan Yılmaz, Fulya Özer, Cüneyt Yılmazer, Haluk Yavuz, Cem Özer, Fatma Çaylaklı, Can Alper Çağıcı, İsmail Yılmaz. Our approach to deep neck abscesses of dental origin. Praxis of ORL. 2015; 3(3): 105-109

Sorumlu Yazar: Muhammed Furkan Sökmen, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce